Algemene voorwaarden

A1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van algemene voorwaarden van de klant, van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door International Trading Advisors BVBA, Peter Benoitlaan 4, 8200 Brugge, BTW BE 0454 604 059.

A2. Een verkoop komt slechts tot stand na de bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.

A3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

A4. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen contact betaalbaar. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan International Trading Advisors BVBA kenbaar gemaakt worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

A5. Bij niet-betaling op de vervaltermijn, stuurt International Trading Advisors BVBA u een herinnering. In dat geval zullen u 10 euro herinneringskosten worden aangerekend.

A6. Ingeval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de onbetaalde sommen voor invorderingskosten (met een minimum van 100,00 EUR) en een nalatigheidsintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn wegens de veroorzaakte bedrijfsstoornis en extra administratiekosten en dit behoudens de gerechtelijke invorderingskosten, waaronder, zonder limitatief te zijn, de kosten van dagvaarding en rechtsplegingsvergoeding.

A7. De klant zal elke adreswijziging, of belangrijke wijziging in haar juridische vorm (overname, verandering BTW-nummer, …) onmiddellijk melden aan International Trading Advisors BVBA. Indien de klant dit verzuimt, kan International Trading Advisors BVBA de kosten voor opzoekingswerk of foutief gestuurde zendingen, verhalen op de klant.

A8. International Trading Advisors BVBA is enkel aansprakelijk voor de materiële schade, met uitsluiting van elke vorm van indirecte en/of gevolgschade, die rechtstreeks voortvloeit uit een zware en/of opzettelijke tekortkoming van haar verplichtingen. De aansprakelijkheid van International Trading Advisors BVBA blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project, met een maximum van 500 euro.

A9. De klant vrijwaart International Trading Advisors BVBA voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

A10. Noch de klant, noch International Trading Advisors BVBA zijn verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van de verplichtingen van de overeenkomst indien er zich overmacht (zoals erkend in de jurisprudentie) voordoet. Wat niet wordt beschouwd als overmacht: de klant die niet in staat is alle kosten te betalen van de diensten geleverd door International Trading Advisors BVBA.

A11. In het geval de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal International Trading Advisors BVBA alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer na onderling overleg tussen de opdrachtgever en International Trading Advisors BVBA geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door International Trading Advisors BVBA tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

A12. Het Belgische recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brugge bevoegd.

Specifieke voorwaarden

B1.De klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens die zich op zijn site, server(s) of applicatie bevinden. Indien mocht blijken dat deze niet in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving, heeft International Trading Advisors BVBA het recht de site, server(s) of applicatie van de klant offline te halen. De klant vrijwaart International Trading Advisors BVBA van alle juridische claims met betrekking tot geplaatste gegevens (teksten, foto’s, grafische ontwerpen, video- en audiomateriaal, …).

B2. International Trading Advisors BVBA heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling deze overeenkomst tijdelijk op te schorten of zelfs te beëindigen indien de klant zich manifest niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden, indien blijkt dat de klant verkeerde gegevens heeft doorgegeven, indien de klant de dienst-verlening van International Trading Advisors BVBA in gevaar brengt of indien blijkt dat een factuur van een klant 15 dagen na de vervaldag nog steeds niet volledig betaald is.

Specifieke voorwaarden voor verkoop van goederen

C1. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

C2. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren.

C3. In geval de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen van toepassing is, geldt volgende regeling: er kan binnen de twee jaar vanaf de levering een gebrek aan overeenstemminging opduiken dat reeds bestond op het ogenblik van de levering. In dat geval moet de koper International Trading Advisors BVBA hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de ontdekking van het gebrek. Indien dit niet gebeurt, mag de verkoper de klacht van de koper verwerpen. Voor gebreken die slechts opduiken twee jaar na de levering, moet de koper een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken instellen binnen een termijn van twee maanden, na de ontdekking van het gebrek. Als dit niet gebeurt, vindt artikel 1648 B.W. toepassing en is de vordering onontvankelijk.

C4. In geval de bovenvermelde wet niet van toepassing is, geldt volgende regeling: een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient door de koper te worden ingesteld binnen de twee weken na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen het jaar na de levering.

C5. De koper dient in het geval hij beroep wil doen op de contractuele waarborg, het bewuste artikel persoonlijk of middels aangetekende zending af te leveren op het maatschappelijk adres van International Trading Advisors BVBA met een kopie van de aankoopfactuur en het eventueel meegeleverde garantiebewijs. Eventuele kosten kunnen niet verhaald worden op kInternational Trading Advisors BVBA.

C6. De geleverde goederen blijven eigendom van International Trading Advisors BVBA tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de eventuele kosten en interesten. Het risico gaat over van verkoper naar koper op het moment dat de goederen onze magazijnen of kantoren verlaten.